Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC .agaakgolb / agaaggob oleh agal oo ha hsaalib nooka ohseh ak daani luuqcam aaw utasreBreggolB

Bayar Pay Per Klik Click PPC .yahadeel daa akgolb ama agaaggob oleh agal ilhkad ni yahat udeehencam aaw elak oodis ha dim ak oo atsak nibux ee agiscanag atniramuroh oyi atniramuroh oyanasgeeda ool oo adayi ak-tenretni aklaamcitsi yb )ahsaayacabaad( gnisitrevda / rehsilbup ahsaayacabaad al )resitrevda( ahayiisyeyax otrak nahdix uk oo saat )CPP( kcilC reP yaP gnisitrevda aaxaw aaya reggolBCPP ahabaayxaw ,ha imalaac oyiisyayax krowten aggeeda ahayixib adaygeeda aaw reggolBCPP

Bayar Pay Per Klik Click PPC .pmaCesnesdA ni dakabahs niihiyeel ya ni setisbew ahsaayaliiklim ni aanood nibyaq ool ni siisyeyax rok ya ni ayanood ahayiisyeyax ya odasruf naayixib yaxaw elak oodis pmaCesnesdA .atniisyeyax atniiseeyax ha dim ak leem aktenretni agaaggob ayaniis uk oogida ha akdaareehd agilhkad otabsak uk daa dasruf ayaniis uk etisbew aaw pmaCesnesdA .aksiifax adcos soot yb enilffo ama )enohp oyi sms ,liame ,MI( enilno ageeda u ahsiimaacam oreegaat xeddas nyanileg yb geeda no sucof pmaCesnesdA .atrakaygoY alaay uk oo pmaCajgoJ VC addakrihs ahadakrihs ahadakrihs ha dim ak oo saak aisenodnI esnesdA hdyasbew aaw pmaCesnesdA

Bayar Pay Per Klik Click PPC .nasihd uk ha xas akmaadin naagihdnab oos ya otreey da ha dim uksi akniyoodii’aaf naayixib yaxaw elak oodis niikaal ,daaxeddas utasreBreggolB oyi reggolBCPP nadab ak iddug aanood nixib pmaCesnesdA saakram oo dooboog adxeddas ogihd rabrab al akraM .elak awuk oyi utasreBreggolB oyi reggolBCPP ,pmaCesnesdA naarij uk ya oo ,)CPP( kcilC reP ixiB nadab oboog arij aaxaw ,aisenodnI nI

Bayar Pay Per Klik Click PPC .sdroWdA yacaar uu axaw elgooG yatoqon ya axaw inadabaalaT .)CPP( kcilC reP ixiB ya ahaboog ahaboog yagihdnab oos oo saawuk ha akdeesroH ha dim ak dim aaw sisaO tenalP .6991 iihimatrab naac yadqon oo saak ,)CPP( kcilC reP ixiB ni akniyoodii’aaf aasixib setis fo nyarak ibook al naa orit ni iiddawlad ak niamod ni a rehsilbup aknaatigooJ